Top Rankers

NAME FORM number MARKS
SURBHI C SHAH 16 85.5
RASIKLAL S SHAH 303 83.5
SAROJ D SHAH 553 82.5