એક હૃદય

October 18, 2018
Directly from Heart

હેદયાસિંધુ, ફળિયુંસાવ ઉજ્જડ પડ્યું છે...
સુની મેડીઅને સુની મહેલાત છે...
રજવાડી ઠાઠઅને રસભર રાત ની રમઝટ ને ઝંખતી
આ આખીઅંતર ઇમારત મારા ઈશ્વર ની રાહ જોઈને બેઠી છે...
એણે ખબરછે જયારે મારા નાથ મારે આંગણિયે આવશે ત્યારે... એના કામણ થી આ અભાગણ ભૂમિ સોહાગણબની જશે...