એક પાપી

October 18, 2018
Directly from Heart

હે કરુણાનિધાન,તારાથીતો શું અજાણ્યું છે ?
તું તોબધું જ જાણે છેછતા ..
આજે તારાપાસે મારા જીવનમાં કરેલા પાપો નો
એકરાર કરવાઆવ્યો છું. પ્રભુ ! હું જાણું છું...
હું પાપીછું. જીવનમા ડગલે ને પગલે પાપો જ કર્યા છે.
જાણતા અજાણતાપણ પાપો કર્યા છે...
પણ હેનાથ હું જાણું છું..
તું તોકરુણા નો ભંડાર છે...
તું મનેઅને મારા પાપો ને માફ કરીશ અને મને
પણ પાપમુક્તકરીશ...
એ જયાચના....