જયારે સતાવે કામ દુશ્મન

October 18, 2018
Directly from Heart

જયારે સતાવે કામ દુશ્મન,
મન વિવશથઇ જાય છે,
તારી કૃપાથીજે મળ્યાં,
તે ગુણોલુંટાઈ જાય છે,
મુજ લાજતારે હાથ છે,
હે નાથ! દેજે બલ મને,
હે નેમપ્રભુ ! વરસાવ કરુણા,
તારું સ્વરૂપતું દે મને....