કોઈ ગણે પ્યારો મને

October 18, 2018
Directly from Heart

કોઈ ગણે પ્યારો મને,
કોઈ ગણેસારો મને,
કોઈ ગણેખોટો મને,
કોઈ ગણેખારો મને,
કઈ હર્ષશોક નથી પરંતુ,
ઝંખના બસએક છે,
હે નાથ!કહી દો એટલું કે "વત્સ!”તું મારો જ છે...