ઓળખવા છે

January 7, 2019
Nem-Hem Samvaad

હેમ , નેમ ને ગિરનાર ને


છે એક મજાનું  ઉખાણું. .

જે કયારેય નહીં ઉકેલાય ..

તારાથી  કે મારાથી.. ..?


આ નેમ , આ હેમ ,

ને આ ગિરનાર...


શું હતા ?

કયારે હતા ?

ને  શું સંબંધ હતો .?..

એ ત્રણેયનો. ..


એ સમીકરણ બહુ ઉંડા ને*  *અઘરા છે....!


એક આકાશનો  સિતારો ...

એક ભગવંત અનોખો    પ્યારો ...

ને એક  ધરતીનો  ચાંદ મજાનો ...


ને ભવોભવના  સંબંધો ને.. .

જો ઉકેલવા  બેસીશ તો  ..

વરસો  વીતી જશે..

યુગો *વીતી જશે. .


ને એ કોકડામાં ...

હું ખુદ ગુંચવાઇ  જશે

એના કરતા  જાણી લો . .


માત્ર એટલું  જ કે ,

આ નેમ , આ હેમ , ને  આ  ગિરનાર

છે એકબીજાના પર્યાય. .

ભવો ભવો થી...


પ્રભુ વીર નો પંથ