તારું શરણ મારા જીવનમાં

October 18, 2018
Directly from Heart

તારું શરણ મારા જીવનમાં,
શાંતિ અનુપમલાવતું,
તારું શરણસંસારના,
સંતાપ -તાપશમાવતું,
તારા શરણમાંઆવવા,
મન મારુહર પળ થનગને,
નેમિનાથ !એક જ પ્રાર્થના છે શરણમાં લઇ લે મને...