તુજ સંગમાં આ અંગ મારુ

October 18, 2018
Directly from Heart

તુજ સંગમાં આ અંગ મારુ,
ખુબ ટાઢકઅનુભવે,
તુજ સંગપામી ક્યાંય બીજે,
નાઠરે આ દિલ હવે,
તુજ સંગનોઅનુભવ પ્રભુ!,
દિનભર સ્મરણમાંરણઝણે,
નેમિનાથ !એક જ પ્રાર્થના છે શરણમાં લઇ લે મને...